Man met herkwerk

Gespecialiseerde GGZ

Gespecialiseerde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (gespecialiseerde ggz) is diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische aandoeningen die psychiaters en klinisch psychologen plegen te bieden.
Man met hekwerk

Onder gespecialiseerde ggz valt niet:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen na een ingrijpende gebeurtenis of verandering;
 • hulp bij werk- en relatieproblemen;
 • ge├»ndiceerde preventie bij depressie, paniek- en angststoornissen en problematisch alcoholgebruik.
 • zorg i.vm. een psychiatrische stoornis of beperking wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar.

Bekijk (PDF) welke behandelingen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Veldafspraak

Landelijk worden veldafspraken voor de geestelijke gezondheidszorg vastgesteld door vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en pati├źnten. De zorgaanbieder moet de zorg in overeenstemming met de landelijk vastgestelde veldafspraken leveren. U kunt de landelijk vastgestelde veldafspraken bekijken en downloaden via www.zorgprestatiemodel.nl.

Vergoedingen

Verwijzing nodig voor gespecialiseerde ggz

U moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, regiebehandelaar (in geval van doorverwijzing), een bedrijfsarts of een straatdokter:

 • bij de start van de diagnostiek en de behandeling;
 • bij een terugval van dezelfde zorgvraag na 365 dagen nadat de zorg is gestart;
 • als sprake is van een nieuwe zorgvraag. Uw verwijzer bepaalt dit.

De eis van een verwijzing geldt niet:

 • als er sprake is van onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld (acute ggz / crisis DBC / spoedzorg);
 • als sprake is van verplichte behandeling op basis van de Wet Verplichte GGZ;
 • als de zorg een directe voortzetting is van;
  • zorg aan u vanuit een justitieel traject;
  • zorg aan u door dezelfde zorgaanbieder na het eindigen van de Wlz-indicatie;
  • zorg aan u vanuit de Jeugdwet;
  • basis ggz voor dezelfde zorgvraag;

 • in geval van doorverwijzing voor dezelfde zorgvraag tussen zorgaanbieders die op grond van deze verzekeringsvoorwaarden basis ggz of gespecialiseerde ggz mogen bieden;

De geldigheidsduur van de verwijzing is negen maanden (275 dagen) te rekenen vanaf de datum dat u zich heeft aangemeld bij een in deze verzekeringsvoorwaarden aangewezen zorgaanbieder voor het leveren van de zorg.

Voor gespecialiseerde ggz door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder in combinatie met verblijf moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) een rapportage van de behandeld arts meesturen waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de medische noodzaak voor verblijf zijn opgenomen.

Voor gespecialiseerde ggz in combinatie met verblijf moet u voor het tweede aaneengesloten jaar en het derde aaneengesloten jaar verblijf telkens schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) de landelijke checklist LGGZ meesturen.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op gespecialiseerde ggz.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor gespecialiseerde ggz.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

De volgende zorgaanbieders mogen als hoofdbehandelaar de gespecialiseerde ggz verlenen:

 • een klinisch psycholoog;
 • een klinisch neuropsycholoog;
 • een psychiater;
 • een psychotherapeut;
 • een specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;
 • een verslavingsarts, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;
 • een klinisch geriater, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;
 • een verpleegkundig specialist ggz, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;
 • een gezondheidszorgpsycholoog, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz.

Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde zorgaanbieder bij u in de buurt.

Overgangsregeling
Wordt u 18 in 2021 en ontvangt u op dat moment zorg van een regiebehandelaar met een postmasterregistratie in het register van Stichting kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of BIG register (doorgaans een orthopedagoog of een kinder- en jeugdpsycholoog die als kinder- en jeugdpsycholoog NIP is ingeschreven in het verenigingsregister van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP))? Dan mogen deze zorgaanbieders de zorg als regiebehandelaar blijven verlenen voor van maximaal 365 dagen vanaf de dag na die waarop u 18 bent geworden.

Kwaliteitsstatuut

De zorgaanbieder moet beschikken over een geldig kwaliteitsstatuut, op basis van het kwaliteitsstatuut dat is opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten van Zorginstituut Nederland en moet het kwaliteitsstatuut naleven.

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over kwaliteit en inzet van de regiebehandelaar. In geval van niet-gecontracteerde zorg controleren wij bij het indienen van de nota onder meer of de inzet van de regiebehandelaar geleverd is conform het geldende kwaliteitsstatuut. Indien nodig, vragen wij aanvullende informatie op. Mede op basis van die informatie besluiten wij over de vergoeding van kosten van de zorg.

Toestemming aanvragen

U moet schriftelijk toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt:

 • voor het gebruik van het geneesmiddel Esketamine neusspray (Spravato);
 • voor de zorg in de setting hoogspecialistische ggz bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder. Een van de vereisten voor toestemming is dat wij met uw zorgaanbieder tot schriftelijke overeenstemming komen voor het verlenen van de zorg. Dient niet uw zorgaanbieder namens u de aanvraag in, maar uzelf of een andere vertegenwoordiger? Dan is uw uitdrukkelijke toestemming aan ons om contact met uw zorgaanbieder op te nemen om tot schriftelijke overeenstemming te komen over het verlenen van de zorg noodzakelijk;.
 • voor gespecialiseerde ggz in combinatie met verblijf voor het tweede aaneengesloten jaar en het derde aaneengesloten jaar verblijf, elk jaar opnieuw. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) de Checklist langdurig medisch noodzakelijk verblijf GGZ 2022 meesturen. Deze checklist kunt u bekijken en downloaden via www.hollandzorg.com/ggz. Op verzoek zenden wij deze toe.

Bij elke aanvraag moet u (een kopie van) een rapportage van de behandeld regiebehandelaar meesturen waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de medische noodzaak voor de aangevraagde zorg zijn opgenomen.

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

HollandZorg
Medisch Adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Stuurt uw zorgaanbieder de aanvraag namens u, dan willen wij graag weten dat u daarmee akkoord bent. Dat kan door uw handtekening op de aanvraag te zetten.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.