Man met herkwerk

Hulpmiddelenzorg

Onder hulpmiddelenzorg vallen de functionerende hulpmiddelen en verbandmiddelen die staan in het Reglement Hulpmiddelen (PDF).
Man met hekwerk

In het reglement staat ook de omvang van de zorg en of u een hulpmiddel in bruikleen of eigendom krijgt. Hulpmiddelen en verbandmiddelen kunt u nodig hebben voor de behandeling van een aandoening of helpen u bij een beperking.

Onder hulpmiddelenzorg valt niet:

  • Hulpmiddelen en verbandmiddelen die u krijgt tijdens een opname of medisch specialistische behandeling in verband met de opname of die behandeling. Bijvoorbeeld bij opname in een ziekenhuis. Deze hulpmiddelen maken dan onderdeel uit van die zorg. In geval van ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie vallen de hulpmiddelen en de noodzakelijke toebehoren (behorend bij de hoofdunit) ook onder de medisch specialistische zorg. In deze situatie vallen de verbandmiddelen wel onder de hulpmiddelenzorg.
  • Hulpmiddelen en verbandmiddelen waarop u recht heeft op de grond van de Wet langdurige zorg (WLZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) een de Wet op de leerlinggebonden financiering (het ‘rugzakje’)
  • De kosten van normaal gebruik van hulpmiddelen, zoals energieverbruik en batterijen, behalve als dit in de verzekeringsvoorwaarden anders is bepaald.

Vergoedingen

Voorschrift nodig voor hulpmiddelenzorg

U heeft voor hulpmiddelenzorg een voorschrift nodig. In het Reglement Hulpmiddelen (PDF) staat per categorie hulpmiddelen welke zorgaanbieder het voorschrift mag afgeven.

In het Reglement Hulpmiddelen staat ook in welke gevallen u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig heeft. Ook leest u in het reglement de voorwaarden voor uw aanvraag.

Vergoeding hulpmiddelenzorg

Vanuit de basisverzekering heeft u in 2022 recht op hulpmiddelen en verbandmiddelen (zorg in natura) die staan in het Reglement Hulpmiddelen. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering, heeft u ook recht op vergoeding van hulpmiddelen vanuit de aanvullende verzekering.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering Hulpmiddelen en verbandmiddelen uit het Reglement Hulpmiddelen (PDF)*

Voor hulpmiddelenzorg door niet-gecontracteerde leveranciers kan een lagere vergoeding gelden.

Voor bepaalde hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage.
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra maximaal € 100,- per kalenderjaar**
Plus maximaal € 200,- per kalenderjaar**
Top maximaal € 300,- per kalenderjaar**
No Risk geen
No Risk II geen

*) Vergoeding hulpmiddelen vanuit de basisverzekering

U heeft recht op de hulpmiddelen en verbandmiddelen die staan in het Reglement hulpmiddelen (PDF). In het reglement staat ook of u de middelen in eigendom of in bruikleen krijgt. Ook verdere voorwaarden voor het recht op hulpmiddelenzorg leest u in het reglement.

**) Vergoeding hulpmiddelen vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit de aanvullende verzekeringen Extra, Plus en Top bieden wij een dekking tot een maximum bedrag per jaar. De vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Heupprotectoren
U heeft recht op vergoeding van heupprotectoren. Voorwaarde is dat u een voorschrift van een arts heeft. Bij het declareren van de rekening stuurt u een kopie van het voorschrift mee.

Wettelijke eigen bedrage hoorapparaten en (tinnitus) maskeerders
U heeft recht op vergoeding van kosten van de wettelijke eigen bijdrage van hoorapparaten en (tinnitus) maskeerders.

Plaswekker
U heeft recht op vergoeding van aanschaf of huur van een plaswekker. Voorwaarde is dat u een voorschrift van een arts heeft. Bij het declareren van de rekening stuurt u een kopie van het voorschrift mee.

Pruiken
U heeft recht op vergoeding van kosten van een pruik die voor uw rekening blijven na de wettelijke maximale vergoeding vanuit de basisverzekering.

Maximumvergoeding niet-gecontracteerde leverancier

Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maakt u toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Wij hanteren dan een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen (PDF). Een hulpmiddel of verbandmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken vergoeden wij tot maximaal 75% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 75% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 75% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat u in dat kalenderjaar recht heeft op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat u het hulpmiddel daadwerkelijk tot uw beschikking heeft.

Wettelijke eigen bijdrage

Voor hulpmiddelen en verbandmiddelen kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Dit staat in het Reglement Hulpmiddelen (PDF).

Voor sommige hulpmiddelen geldt een wettelijke maximale vergoeding. Onder de wettelijke eigen bijdrage vallen ook de kosten die uitkomen boven die wettelijke maximale vergoeding. Deze kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage (hoorapparaten) of een vergoeding van de eigen bijdrage die overblijft na de wettelijke maximale vergoeding vanuit de basisverzekering (pruiken).

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten voor hulpmiddelenzorg uit de basisverzekering tellen mee voor het verplicht eigen risico.

Het eigen risico geldt niet voor hulpmiddelen die u in bruikleen krijgt, behalve de verbruiksartikelen of gebruikskosten die bij de hulpmiddelen horen.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor hulpmiddelen en verbandmiddelen terecht bij een gecontracteerde leverancier. Met onze zorgzoeker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt. U kunt kiezen voor een niet-gecontracteerde leverancier. In het Reglement Hulpmiddelen (kolom G) staat welke aangewezen zorgaanbieders de zorg in dat geval mogen verlenen.

Voor een hulpmiddel dat voor vergoeding in aanmerking komt vanuit de aanvullende verzekering is van belang dat deze is geleverd door een leverancier van hulpmiddelen (met een AGB-code).

Voor vragen over hulpmiddelenzorg kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.