Man met herkwerk

Verblijf

Met verblijf bedoelen we de opname gedurende een onafgebroken periode van maximaal 1095 dagen.
Man met hekwerk

U heeft recht op verblijf en de daarbij horende verpleging, verzorging of paramedische zorg. Verblijf omvat een opname gedurende een onafgebroken periode van maximaal 1095 dagen (drie jaar). Het verblijf moet medisch noodzakelijk zijn in verband met medisch specialistische zorg algemeen, plastische chirurgie, revalidatiezorg, geriatrische revalidatie, transplantatiezorg, mechanische beademing, zintuiglijk gehandicaptenzorg, verloskundige zorg, gespecialiseerde ggz, erfelijkheidsadvisering of chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard

De zorg omvat niet:

 • verblijf dat u nodig heeft in verband met een psychische stoornis of beperking als u jonger bent dan 18 jaar;
 • verblijf in verband met het tijdelijk overnemen van de zorg om een mantelzorger te ontlasten (respijtzorg);
 • eerstelijnsverblijf.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als de opname medisch noodzakelijk is in verband met:

Verwijzing nodig voor verblijf

Voor verblijf heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, tandarts of verloskundige. U heeft geen verwijzing nodig als er sprake is van een spoedeisende situatie.

Verblijf buiten een instelling
U heeft recht op vergoeding voor verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg en dat niet gepaard gaat met verpleging, verzorging of paramedische zorg op voorwaarde dat:

 • u tijdens het verblijf beschikt over een mantelzorger; en
 • de reistijd tussen het ziekenhuis van uw behandeling en uw woonplaats meer dan 60 minuten is; en
 • de reistijd tussen het ziekenhuis van uw behandeling en uw verblijfplaats maximaal 60 minuten is.

De vergoeding van de kosten van overnachtingen bedraagt maximaal € 77,50 per nacht. U regelt het verblijf zelf.

Vergoeding verblijf

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van verblijf:

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor verblijf.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van verblijf mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft, kunt u voor verblijf terecht bij de volgende zorgverlener:

 • ziekenhuis;
 • revalidatiecentrum;
 • psychiatrisch ziekenhuis;
 • beademingscentrum;
 • centrum voor erfelijkheidsadvisering;
 • instelling voor geriatrische revalidatiezorg;
 • instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Dit geldt niet als het verblijf noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg en niet gepaard gaat met verpleging, verzorging of paramedische zorg. In dat geval mag u zelf bepalen waar u verblijft, zolang aan de voorwaarden voor vergoeding van dat verblijf is voldaan.

Met onze zorgzoeker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Toestemming aanvragen

U heeft vooraf toestemming van ons nodig als het gaat om een opname voor:

Bij de aanvraag moet u (een kopie van) een rapportage van de behandeld arts meesturen waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de medische noodzaak voor verblijf zijn opgenomen. Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

HollandZorg
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.